OGŁOSZENIE

 

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1,

- zwany dalej „Sprzedającym” ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż kontenerów:

1. Zestaw kontenerów o nr inwentarzowym 00333, typu socjalno- biurowego składający się z 4 typowych kontenerów o wymiarach 2,4 × 6 m, wymiary całego zestawu przystosowanego do ciągłego przebywania ludzi to:

- długość- 9,6 m

- szerokość- 6 m

- wysokość zewnętrzna- 3 m

- wysokość wewnątrz- 2,5 m.

Data zakupu- 1996 r. Zestaw kwalifikuje się do remontu, miejscowo uszkodzona elewacja, niesprawna instalacja elektryczna.

Cena wywoławcza sprzedaży – 6.377,50 zł. łącznie z VAT.

2. Kontener typu biurowego, nr inwentarzowy 00336, przystosowany do samodzielnego funkcjonowania. Wymiary kontenera przystosowanego do ciągłego przebywania ludzi wynoszą:

- długość- 6,35 m

- szerokość- 2,43 m

- wysokość zewnętrzna- 2,86 m

- wysokość wewnątrz- 2,5 m.

Data zakupu- 1994 r. Stan ogólny dobry, wymagający konserwacji i wymiany niektórych elementów poprawiających estetykę.

Cena wywoławcza – 1.795,50 zł. łącznie z VAT.

3. Kontener typu biurowego, nr inwentarzowy 00337, przystosowany do samodzielnego funkcjonowania. Wymiary kontenera przystosowanego do ciągłego przebywania ludzi wynoszą:

- długość- 6,35 m

- szerokość- 2,43 m

- wysokość zewnętrzna- 2,86 m

- wysokość wewnątrz- 2,5 m.

Data zakupu- 1994 r. Stan techniczny dobry z widocznymi oznakami normalnego użytkowania. Instalacja elektryczna wewnętrzna do wymiany. Podłoga do naprawy. Ściany zniszczone.

Cena wywoławcza – 1.795,50 zł. łącznie z VAT.

4. Wymienione kontenery znajdują się na terenie WSK „PZL-Świdnik” S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21- 045 Świdnik – oferent ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem sprzedaży,

5. Kontenery można obejrzeć po uprzednim umówieniu się telefonicznym z p. Iwoną Chmiel, tel. 82 565 20 42    

6. Odbiór kontenerów na koszt nabywcy.

7. Oferta pisemna powinna zawierać:

a ) imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP

b) w przypadku licytacji- imię, nazwisko osoby reprezentującej oferenta w licytacji,

c ) oferowaną cenę brutto zakupu za kontenery,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży oraz warunkami przetargu.

8. Oferent obowiązany jest w terminie do dnia 13.03.2013 r. wpłacić wadium

w wysokości:

a) kontener 00333- 318,00 zł.

b) kontener 00336- 89,00 zł.

c) kontener 00337- 89,00zł.

przelewem na konto Sprzedającego nr 97 1010 1339 0015 9913 9120 0000 z dopiskiem „Wadium kupno kontenera”.

9. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:

a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

10. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 14 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, a uczestnikowi, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet ceny kontenera.

11. Oferty należy składać w sekretariacie (pokój 238) Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm lub za pomocą poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Sprzedającego upływa 15 marca o godz. 10:00.

12.Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być opisana hasłem:

„OFERTA- Zakup kontenerów” Nie otwierać do dnia 15 marca 2013 r.

do godz.10:00.

13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15marca 2013 r. o godz. 10:30 w Lubelskim Zarządzie Obsługi Przejść Granicznych, Plac Niepodległości 1, 22- 100 Chełm w pokoju 239. Otwarcie ofert jest jawne. Obecność osoby wymienionej w pkt. 7 lit. b na przetargu jest obowiązkowa.

14.Postępowanie przetargowe przeprowadzi komisja powołana przez organizatora przetargu.

15. Komisja odrzuci ofertę, jeżeli:

a) nie wniesiono wymaganego wadium,

b ) została złożona po wyznaczonym terminie,

c ) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 7 ogłoszenia,

d ) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

16. O odrzuceniu oferty Komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.

17.Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

18. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje cenę najwyższą.

19. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę, komisja przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji pomiędzy tymi oferentami. Licytacja odbędzie się w dniu otwarcia ofert. Komisja zawiadomi oferentów o godzinie

i miejscu licytacji.

20. Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.

21. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od daty otrzymania ww. zawiadomienia, na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego.

22. Przekazanie kontenerów nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po uiszczeniu ceny nabycia. Kontenery należy odebrać na własny koszt w terminie 10 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

23. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia, dewastacje bądź kradzież nabytych kontenerów powstałe po upływie 10 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, ani za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac z załadunkiem i transportem.

24. W przypadku, gdy uczestnik postępowania, który wygrał przetarg uchyla się od zapłaty ceny nabycia w wyznaczonym terminie, umowę sprzedaży uznaje się za rozwiązaną, a przedmiot przetargu zostanie sprzedany uczestnikowi przetargu, który zaoferował najwyższą cenę spośród pozostałych ofert.

25. Z przebiegu przetargu komisja przetargowa sporządza protokół.

26. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu jest Iwona Chmiel tel. (82) 565-20-42, w godz. 8:00- 15:00.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 07:56 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 07:57 Super User