Charakterystyka Drogowego Przejścia Granicznego Kukuryki – Kozłowicze (z terminalem samochodowym w Koroszczynie).

 

 

1.     DANE OGÓLNE

1.1. Informacje wstępne

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: towarowy bez ograniczeń.

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: graniczna, celna, weterynaryjna, fitosanitarna, sanitarna, kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.

1.2. Organizacja zarządzania przejściem.

1.2.1. Powierzchnia terenu w zasięgu terytorialnym przejścia: 28,39 ha (ogółem), w tym: terminal - 19,40 ha (część budżetowa), droga celna - 5,75 ha (w obrębie ogrodzenia), zespół obiektów przy granicy państwa w Kukurykach - 3,24 ha.

1.2.2. Stan własności gruntów: własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm - jednostki budżetowej powołanej zarządzeniem Nr 163 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2010r.

1.2.3. Administracja przejścia: Zespół Drogowego Przejścia Granicznego w Kukurykach oraz Punktu Odpraw Weterynaryjnych, Fitosanitarnych, Sanitarnych i Celnych w Kobylanach, podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - Wydział Zamiejscowy w Koroszczynie (stan zatrudnienia - 37 osób).

1.2.4. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

- Placówka Straży Granicznej w Terespolu (Nadbużański Oddział Straży Granicznej),

- Oddział Celny w Koroszczynie (Izba Celna Biała Podlaska, Urząd Celny Biała Podlaska),

- Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie,

- Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koroszczynie,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - Oddział Graniczny w Koroszczynie,

- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Lublinie – Oddział w Białej Podlaskiej.

2.     INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

Infrastruktura przejścia obejmuje: część budżetową terminala samochodowego w Koroszczynie (wydzieloną z całości kompleksu terminala i włączoną do zasięgu terytorialnego przejścia), drogę celną z Koroszczyna do Kukuryk i zespół obiektów przy granicy państwa w Kukurykach.

2.1. Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

- Potokowa organizacja ruchu - kontrola graniczna i celna osób i pojazdów odbywa się na pasach odpraw (zestawienie w tabeli).

Kierunek

Samochody ciężarowe

Opis

Wjazd do RP

4

1 pas (UE, EEA, CH)

3 pasy (All Passports)

Wyjazd z RP

5

All Passports

- Ilość stanowisk w głównej hali odpraw celnych terminala: 26 (po 13 w przywozie i wywozie).

- Ilość stanowisk odpraw w innych obiektach i pomieszczeniach terminala - 14.

- Ilość miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na płytach terminala: wschodnia - 250, zachodnia - 250.

- Ilość stanowisk kontrolerskich w pawilonach odpraw paszportowych przy granicy państwa w Kukurykach: 9 przy 9 pasach odpraw (4 wjazdowe i 5 wyjazdowe).

2.2. Obiekty kubaturowe (w nawiasach powierzchnie użytkowe):

A. Terminal samochodowy w Koroszczynie:

- budynek główny z halą odpraw (łącznie 6 665,20 m2) z dwiema zewnętrznymi, zadaszonymi rampami do kontroli towarów i pojazdów (łącznie 2 454,00 m2);

- budynek odpraw weterynaryjnych (1 971,60 m2);

- budynek kontroli szczegółowej pojazdów z kotłownią (1 174,35 m2);

- budynek laboratoryjno - magazynowy (1 073,70 m2);

- budynek garażowo - magazynowy (882,70 m2);

- budynek warsztatowy (585,60 m2);

- budynek rozdzielni NN z agregatem prądotwórczym (100,83 m2);

- pawilony kontroli wjazdu i wyjazdu -11 szt.(łącznie 313,50 m2);

- pawilony sanitarne dla podróżnych - 5 szt. (łącznie 389,00 m2);

- wiaty nad śluzami: wjazdową i wyjazdową - 2 (łącznie 4 205,80 m2);

- wiata zaplecza technicznego -1 (1 474,60 m2).

B. Zespół obiektów przy granicy państwa w Kukurykach:

- budynek główny - biurowy (345,03 m2);

- pawilony kontroli paszportowej przy pasach odpraw - 6 szt. (łącznie 106,53 m2);

- pawilon na rogatce przy moście granicznym (18,97 m2);

- budynek kontroli obecności istot żywych w profilach zamkniętych (159,90 m2);

- budynek dla przewodnia psa służbowego (8,06 m2);

- kontener sanitarny - (łącznie 12,47 m2);

- wiaty nad pasami odpraw paszportowych - 2 szt. (łącznie 2 141,30 m2).

2.3. Media.

Zasilanie elektroenergetyczne: stacja transformatorowa, agregaty prądotwórcze (4 szt.) + 3 UPS.

Sieć telefoniczna: miejscowa, automatyczna centrala telefoniczna TP S.A., zapewniająca wewnętrzną i zewnętrzną łączność wszystkim użytkownikom obiektów i pomieszczeń.

Sieci teletechniczne: CCTV, OCR, OS, SKD, SMM, SSP, SSWiN, WLAN.

Gospodarka wodno - ściekowa: Zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego. Ścieki sanitarne z terminala odprowadzane są do oczyszczalni komunalnej, a z obiektów przy granicy - do zbiorników bezodpływowych (2 szt.). Wody opadowe z terminala odprowadzane są do własnego zbiornika osadnikowego (poj. 3 250 m3), a dalej poprzez separatory do rzeki Czapelki. Odprowadzanie wód opadowych w Kukurykach odbywa się kanalizacją poprzez separator. Ponadto, terminal jest wyposażony w sieć p.poż. z pompownią i zbiornikiem wody o pojemności 600,00 m3, oraz dwa zbiorniki na ścieki chemiczne (po jednym na płycie wschodniej i zachodniej)  o łącznej pojemności 322,00 m3.

Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę: terminal ma własną kotłownię olejową, a zespół obiektów przy granicy państwa w Kukurykach jest wyposażony w elektryczne ogrzewanie i podgrzewanie wody.

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego:

- droga celna - 5 km (łącząca terminal w Koroszczynie z punktem kontroli paszportowej przy granicy państwa  w Kukurykach), z dwoma mostami (na rzece Czapelce i na starorzeczu Bugu), obustronnie wygrodzona płotem metalowym, oświetlona i stale monitorowana (łącznie 64 kamery);

- stacjonarne monitory promieniowania typu bramowego - 5 kompletów;

- RTG stacjonarny do prześwietlania samochodów ciężarowych - 2 szt.;

- wagi: dynamiczne - 6 szt. przy pawilonach kontroli wjazdu/wyjazdu; statyczne pomostowe - 2 szt. (po jednej na obu płytach);

- zapory drogowe (szlabany) ogółem 18, w tym 2 w Kukurykach;

- kontenerowa stacja transformatorowa z agregatem prądotwórczym (w Kukurykach).

2.5. Infrastruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: zbędna (przejście obsługuje wyłącznie graniczny ruch towarowy).

3. INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych:

- część budżetowa terminala: toalety publiczne - 5 szt. (łącznie 25 kabin z natryskami, 40 kabin WC i 30 pisuarów);

- zespół obiektów w Kukurykach: toaleta publiczna (3 kabiny);

- część komercyjna terminala (zarządzana przez Polskie Konsorcjum Gospodarcze): agencje celne, firmy spedycyjne i ubezpieczeniowe, kaplica ekumeniczna, filia banku i kantor wymiany walut, restauracja, sklepy spożywcze           i przemysłowe, sanitariaty.

Charakterystyka Punktu Odpraw Weterynaryjnych, Fitosanitarnych, Sanitarnych i Celnych w Kobylanach.

1.     DANE OGÓLNE

1.1. Informacje wstępne

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: towarowy.

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: celna, weterynaryjna, fitosanitarna, sanitarna.

1.2. Organizacja zarządzania przejściem.

1.2.1. Stan własności gruntów: własność spółek kolejowych.

1.2.2.. Administracja przejścia: Zespół Drogowego Przejścia Granicznego w Kukurykach oraz Punktu Odpraw Weterynaryjnych, Fitosanitarnych, Sanitarnych i Celnych w Kobylanach, podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - Wydział Zamiejscowy w Koroszczynie (stan zatrudn. - 6 osób).

1.2.3. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

- Oddział Celny w Małaszewiczach (Izba Celna Biała Podlaska, Urząd Celny Biała Podlaska),

- Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie,

- Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koroszczynie,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - Oddział Graniczny w Koroszczynie,

2.     INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

Infrastruktura przejścia obejmuje: część budżetową terminala samochodowego w Koroszczynie (wydzieloną z całości kompleksu terminala i włączoną do zasięgu terytorialnego przejścia), drogę celną z Koroszczyna do Kukuryk i zespół obiektów przy granicy państwa w Kukurykach.

2.1. Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

2.2. Obiekty kubaturowe (w nawiasach powierzchnie użytkowe):

Administrator przejścia granicznego nie posiada własnych obiektów w towarowej części przejścia granicznego,  a pomieszczenia dla potrzeb poszczególnych służb dzierżawi od spółek kolejowych (PKP S.A. - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie) w niżej wymienionych obiektach.

- Terminal odpraw celnych, weterynaryjnych, fitosanitarnych i sanitarnych towarów w Kobylanach k/Terespola:

- Służba Celna - 26 pomieszczeń (łącznie 552,09 m2);

- Graniczna Inspekcja Weterynaryjna - 74 pomieszczeń (łącznie 1 699,88 m2);

- Graniczna Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 16 pomieszczeń (łącznie 330,61 m2);

- Graniczna Inspekcja Sanitarno - Epidemiologiczna - 1 pomieszczenia (łącznie 16,00 m2);

2.3. Media.

Energię elektryczną, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zapewniają odpłatnie administratorzy obiektów kolejowych w ramach odrębnych umów, zawartych z administratorem przejścia granicznego. Usługi telekomunikacyjne świadczą operatorzy na podstawie umów zawartych z właściwymi organami poszczególnych służb.

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego: brak.

2.5. Infrastruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: zbędna (przejście obsługuje wyłącznie graniczny ruch towarowy).

3. INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych: 5 sanitariatów dla podróżnych w budynku biurowym osobowej części przejścia.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 08:28 Super User