Drogowe przejście graniczne Hrebenne - Rawa Ruska

1.       DANE OGÓLNE

1.1.  Informacje wstępne

1.1.1. Dopuszczalny ruch: osobowy i towarowy bez ograniczeń.

1.1.2. Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3. Zakres prowadzonej kontroli: graniczna, celna, weterynaryjna, fitosanitarna, sanitarna, kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.

1.3.Organizacja zarządzania przejściem.

1.3.1.Powierzchnia terenu w zasięgu terytorialnym przejścia: 13,74 ha.

1.3.2.Stan własności gruntów: własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - jednostki budżetowej powołanej zarządzeniem Nr 163 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2010 r.

1.3.3.Administracja przejścia: Zespół Drogowego i Kolejowego Przejścia Granicznego w Hrebennem podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - Wydział Zamiejscowy w Zamościu (stan zatrudnienia - 32 osoby).

1.1.4.Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

-  Straży Granicznej w Hrebennem (Nadbużański Oddział Straży Granicznej),

Celny w Hrebennem (Urząd Celny Zamość, Izba Celna Biała Podlaska),

Inspektorat Weterynarii w Hrebennem,

Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Hrebennem,

Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - Oddział Graniczny w Hrubieszowie,

Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Lublinie.

2.     INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

2.1. Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

Potokowa organizacja ruchu - kontrola graniczna i celna osób i pojazdów odbywa się na pasach odpraw (zestawienie ilości pasów w tabeli).

Kierunek

Samochody osobowe

Autobusy

Samochody ciężarowe

 Wjazd do RP

4

1

3

Wyjazd z RP

4

1

3

Razem (16)

8

2

6

Łączna ilość stanowisk kontrolerskich w pawilonach kontroli paszportowo - celnej przy osobowych i towarowych pasach odpraw - 30 (po 15 dla obu służb) oraz dwa zespołowe stanowiska w budynkach odpraw celnych pasażerów autobusów.

-  Łączna ilość stanowisk kontrolerskich w dodatkowych pawilonach (7 szt.) przy pasach odpraw na platformie wjazdowej do RP, zbudowanych dla służb ukraińskich, które według wcześniejszych ustaleń miały realizować graniczną celną kontrolę wyjazdową z Ukrainy na polskim terytorium - 14.

-  Ilość stanowisk odpraw celnych towarów w innych pomieszczeniach (poza pasami odpraw) - 5 w przywozie i 3 w wywozie.

-  Ilość miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych przed budynkami, w których dokonywane są odprawy celne towarów - 33 (w tym 3 dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi) na kierunku przywozowym i 18 na wywozowym (w tym 3 dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi).

2.2. Obiekty kubaturowe (w nawiasach powierzchnie użytkowe):

budynek główny służb - granicznej i celnej (2 479,88 m2 );

pawilony kontroli paszportowo - celnej przy pasach odpraw na obu kierunkach ruchu - 15 szt. dla polskich służb (łącznie 410,10 m2 );

dodatkowe pawilony kontroli paszportowo - celnej na kierunku wjazdowym do RP - 7 szt. dla służb ukraińskich (łącznie 191,38 m2);

budynki odpraw pasażerów autobusów - 2 szt.(łącznie 296,56 m2 );

budynek służb: weterynaryjnej, fitosanitarnej, sanitarnej, kontroli jakości art. rolno - spożywczych (1 854 m2 ) z zadaszonymi rampami do rozładunku towarów;

budynki kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych i autobusów - 2 szt. (łącznie 1 319,08 m2);

budynek kontroli szczegółowej samochodów osobowych - 2 szt.       (łącznie 203,72 m2 );

-  pawilony kontroli wjazdu/wyjazdu, przeznaczone dla funkcjonariuszy celnych - 4 szt. (łącznie 32,48 m2 );

pawilony na rogatkach: wjazdowej i wyjazdowej - 2 szt.(łącznie 16,24 m2 );

budynek kontroli obecności istot żywych  w profilach zamkniętych (159,90 m );

budynek magazynowy Oddziału Celnego (457,00 m2 );

-  budynek administratora i zaplecza technicznego przejścia (890,62 m2 );

-  budynki podmiotów komercyjnych - 2 szt. (łącznie 1 285,29 m2 );

-  wiaty nad pasami odpraw - 4 szt. (łącznie 11 918,84 m2 ).

2.3. Media.

-  Zasilanie elektroenergetyczne: własna stacja transformatorowa, zasilana dwiema niezależnymi liniami kablowymi SN 15 kV oraz agregat prądotwórczy i UPS.

Sieć telefoniczna: łączność telefoniczną dla wszystkich użytkowników pomieszczeń na przejściu jest zapewniona poprzez automatyczną centralę telefoniczną o pojemności 250 numerów.

Sieci teletechniczne: CCTV, OCR, OS, SKD, SMM, SSP, SSWiN, WLAN

- Gospodarka wodno - ściekowa: wodociąg lokalny z własnym ujęciem wody (studnia głębinowa), kanalizacja sanitarna oraz własna, biologiczna oczyszczalnia ścieków typu kontenerowego, z odprowadzeniem do rzeki Prudnik.

- Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę: własna kotłownia olejowa.

2.4.Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego:

-  lądowisko dla śmigłowców (powierzchnia zabudowy - 1 340 m2 ),

-  RTG stacjonarny do prześwietlania samochodów ciężarowych,

-  stacjonarne monitory promieniowania typu bramkowego - 3 zestawy,

zapory drogowe (szlabany) - 51 szt.,

-  wagi - 6 dynamicznych i 2 statyczne,

maszt antenowy.

2.5. Infrstruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: brak (służby graniczne nie zgłaszają potrzeb związanych z wprowadzeniem tej kategorii ruchu na przejście).

3.   INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1.Obsługa podróżnych: izolatka/pomieszczenie do udzielenia choremu pierwszej pomocy (powierzchnia użytkowa - 37,80 m2 ), 3 agencje celne, filia banku, 6 kantorów wymiany walut, 2 bary i 17 automatów z napojami, 6 toalet publicznych (łącznie 44 kabiny  i 23 pisuary).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 08:26 Super User