Charakterystyka Drogowego Przejścia Granicznego Zosin – Ustiług.

 

1.     DANE OGÓLNE

1.1. Informacje wstępne

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: osobowy bez ograniczeń (w tym autokary).

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: graniczna i celna.

1.2. Organizacja zarządzania przejściem.

1.2.1. Powierzchnia terenu w zasięgu terytorialnym przejścia: 8,27 ha.

1.2.2. Stan własności gruntów: własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm - jednostki budżetowej powołanej zarządzeniem Nr 163 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2010 r.

1.2.3. Administracja przejścia: Zespół Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie i Kolejowego Przejścia Granicznego w Hrubieszowie podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych - Wydział Zamiejscowy w Zamościu (stan zatrudnienia - 13 osób).

1.2.4. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

- Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie (Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie),

- Oddział Celny w Zosinie (Izba Celna Biała Podlaska, Urząd Celny w Zamościu).

2.     INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

2.1. Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

- Polska i ukraińska kontrola graniczna i celna osób i pojazdów wjeżdżających do Polski odbywa się na terytorium RP, natomiast kontrolę wyjazdową z Polski i wjazdową na Ukrainę każda ze służb wykonuje na terytorium swojego państwa.

- Potokowa organizacja ruchu - kontrola graniczna i celna osób i pojazdów odbywa się na pasach odpraw (zestawienie w tabeli).

 

Kierunek

Samochody osobowe

Autobusy

Wjazd do RP

3

1

Wyjazd z RP

2

1

Wyjazd z RP (tymczasowo)

2

-

- Ilości stanowisk kontrolerskich w pawilonach kontroli paszportowo - celnej przy pasach odpraw w obu kierunkach:  polskie służby - 19 (w tym: graniczna - 9, celna  - 10); ukraińskie służby - 8 (w tym: graniczna - 4, celna  - 4).

2.2. Obiekty kubaturowe (w nawiasach powierzchnie użytkowe):

- budynek główny administracyjny - administrator przejścia, służby polskie i ukraińskie (łącznie 1 374,78 m2  w tym: część polska 1 262,76 m2, część ukraińska 112,02 m2);

- budynek techniczny administratora przejścia (567,04 m2);

- budynek kontroli szczegółowej samochodów osobowych i autobusów (497,26 m2);

- pawilony wartownicze Straży Granicznej: wjazd i wyjazd – 2 szt. (20,89 m2 każdy);

- pawilony kontroli paszportowo – celnej przy pasach odpraw: 4 szt. służby polskie (łącznie 95,52 m2), 3 szt. służby ukraińskie (łącznie 95,52 m2);

- budynki sanitarne: wjazd i wyjazd – 2 szt. (80,13 m2 każdy);

- budynek odpraw autobusów (382,78 m2);

- wiata gospodarcza, 4 boksy gospodarcze (łącznie 84 m2);

- kontener wartowniczy Straży Granicznej na moście granicznym (3,80 m2),

- wiaty nad stanowiskami kontroli paszportowo celnej: wjazd do Polski: 2 szt. (1 610 m² każda); wyjazd z Polski: 1 szt. (640m² ).

 

2.3. Media.

Zasilanie elektroenergetyczne: stacja transformatorowa oraz agregat prądotwórczy i UPS.

Sieć telefoniczna: Oddział Celny – wydzielona sieć IP, Straż Graniczna własny system łączności.

Sieci teletechniczne: CCTV, SKD, WLAN, SSWIN, System Okablowania Strukturalnego, System SWOC i OCR, SSP.

Gospodarka wodno - ściekowa: zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego, odprowadzanie ścieków sanitarnych do gminnej oczyszczalni ścieków.

Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę: ogrzewanie i ciepła woda z własnej kotłowni olejowej, pawilony odprawy granicznej – ogrzewanie i podgrzanie wody elektryczne.

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego:

- stacjonarny monitor promieniowania typu bramkowego - 1 zestaw,

- zapory drogowe (szlabany z ramieniem) - 53 szt.

2.5. Infrastruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: brak.

3. INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych: 2 toalety publiczne (wjazd, wyjazd), 2 kantory wymiany walut, 4 automaty z napojami, parking dla podróżnych.

Ze względu na trwającą rozbudowę przejścia granicznego wszelkie informacje będą aktualizowane na bieżąco.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 08:26 Super User