Charakterystyka Kolejowego Przejścia Granicznego Terespol - Brześć.

 

1.     DANE OGÓLNE

1.1. Informacje wstępne

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: osobowy i towarowy.

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: graniczna i celna.

1.2. Organizacja zarządzania przejściem.

1.2.1. Stan własności gruntów: własność: Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - jednostki budżetowej powołanej zarządzeniem Nr 163 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2010r.

1.2.2. Administracja przejścia: -   w części osobowej: Zespół Drogowego i Kolejowego Przejścia Granicznego w Terespolu, podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - Wydział Zamiejscowy w Koroszczynie (stan zatrudnienia - 24 osoby).

1.2.3. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

- Placówka Straży Granicznej w Terespolu (Nadbużański Oddział Straży Granicznej),

- Oddział Celny w Terespolu (Izba Celna Biała Podlaska, Urząd Celny Biała Podlaska).

2.     INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

2.1. Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

Od granicy państwa do stacji granicznej prowadzą 2 tory kolejowe o prześwitach 1435 mm i 1520 mm, obustronnie wygrodzone metalowymi płotami, a wzdłuż nich, po obu stronach przebiegają utwardzone drogi, służące do monitorowania przejazdu pociągów od mostów granicznych do stacji kolejowej.

Na stacji znajdują się 4 torowiska o prześwicie 1520 mm i 7 o prześwicie 1435 mm, Miejscem odprawy granicznej w ruchu osobowym są tory 3 i 5 o prześwicie 1435 mm, w granicach peronu 2 oraz tor 4 w granicach peronu nr 3, a ponadto, w wyjątkowych przypadkach - tor nr 7 przy peronie nr 1.

2.2. Obiekty kubaturowe (w nawiasach powierzchnie użytkowe):

- budynek biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 2 877,76 m2, z niżej wymienionymi rodzajami i ilościami pomieszczeń dla poszczególnych użytkowników:

- Straż Graniczna - 43, w tym: biurowe - 31, techniczne - 3, sanitarne - 10, szatnie - 2;

- Służba Celna - 50, w tym: do obsługi podróżnych - 3, biurowe - 17, magazynowe - 5, techniczne - 13, sanitarne - 6, szatnie - 2;

- Administrator przejścia - 10, w tym: biurowe - 1, socjalne - 2, szatnie - 2, magazynowe - 1, sanitarne - 4.

- garaże służbowe - 6 boksów o łącznej powierzchni użytkowej 132,60 m2.

2.3. Media.

Zasilanie elektroenergetyczne: podstawowe z własnej stacji transformatorowej, zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego oraz częściowo z UPS.

Sieć telefoniczna: wewnętrzna i zewnętrzna poprzez własną centralę telefoniczną służb granicznych.

Sieci teletechniczne: CCTV, DSO, OS, SKD, SSP, SSWiN, WLAN.

Gospodarka wodno - ściekowa: zasilanie w wodę z miejskiego wodociągu, odprowadzanie ścieków sanitarnych do oczyszczalni komunalnej, odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę: centralne ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa z własnej kotłowni olejowej.

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego:

- parking służbowy na 24 samochody osobowe (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych).

2.5. Infrastruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: brak (służby graniczne nie zgłaszają potrzeb związanych z wprowadzeniem tej kategorii ruchu na przejście).

3. INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych: 1 automat z napojami, 3 toalety publiczne (łącznie 6 kabin i 3 pisuary).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 08:28 Super User