Drogowe przejście graniczne Sławatycze - Domaczewo.

1.      DANE OGÓLNE

1.1.  Informacje wstępne

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: osobowy (w tym autokary), towarowy do 7,5 t.

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: graniczna i celna.

1.3.   Organizacja zarządzania przejściem.

1.3.1.Powierzchnia terenu w zasięgu terytorialnym przejścia: 3,03 ha.

1.3.2. Stan własności gruntów: własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - jednostki budżetowej powołanej zarządzeniem Nr 163 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2010 r.

1.3.3. Administracja przejścia: Zespół Drogowego Przejścia Granicznego w Sławatyczach podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - Wydział Zamiejscowy w Koroszczynie (stan zatrudnienia - 13 osób).

1.3.4. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

- Placówka Straży Granicznej w Sławatyczach (Nadbużański Oddział Straży Granicznej),

- Oddział Celny w Sławatyczach (Urząd Celny Biała Podlaska, Izba Celna Biała Podlaska). 

2.   INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

2.1.Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

- Polska i białoruska kontrola graniczna i celna osób i pojazdów przekraczających granicę (w obu kierunkach) odbywa się na polskim terytorium.

- Potokowa organizacja ruchu - kontrola graniczna i celna osób i pojazdów odbywa się na 14 pasach odpraw (po 7 w obu kierunkach).

- Ilości stanowisk kontrolerskich w pawilonach kontroli paszportowo - celnej przy pasach odpraw w obu kierunkach: 

- polskie służby - 16 (po 8 dla obu służb),

- białoruskie służby - 16 (po 8 dla obu służb).

2.2. Obiekty kubaturowe (w nawiasach powierzchnie użytkowe):

- budynek główny służbowy (ogółem 1 095,70m2 ),

- pawilony kontroli paszportowo - celnej przy pasach odpraw na obu kierunkach ruchu - 8 szt. (łącznie 103,20 m2 );

- budynek kontroli szczegółowej pojazdów (129,30 m2 ),

- budynki przeznaczone do obsługi ruchu towarowego samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 2 szt.(łącznie 602,60 m2 ),

- pawilony na rogatkach: wjazdowej i wyjazdowej - 2 szt.(łącznie 7,60 m2 ),

- budynki zaplecza technicznego - 4 szt.(łącznie 141,20 m2 ),

- budynek garażowy (134,98 m2 ),

- wiaty nad pasami odpraw - 4 szt. (łącznie 6 685,80 m2).

2.3.Media.

Zasilanie elektroenergetyczne: stacja transformatorowa zasilana jednostronnie linią SN 15 kV oraz agregat prądotwórczy i UPS.

Sieć telefoniczna: łączność telefoniczna (wewnętrzna i zewnętrzna) zapewniona jest dla wszystkich służb  i pozostałych użytkowników pomieszczeń na przejściu poprzez automatyczną centralę telefoniczną i łącza bezpośrednie.

- Sieci teletechniczne: CCTV, OS, SKD, SSP, SSWiN, WLAN

- Gospodarka wodno - ściekowa: zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego; odprowadzanie ścieków sanitarnych do gminnej oczyszczalni ścieków; własna oczyszczalnia wód opadowych z odprowadzeniem do rzeki Bug.

- Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę: własna kotłowni olejowa.

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego:

- stacjonarny monitor promieniowania typu bramkowego - 1 zestaw,

- zapory drogowe (szlabany) - 6 szt.,

- maszt antenowy.

2.5. Infrstruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: brak (służby graniczne nie zgłaszają potrzeb związanych z wprowadzeniem tej kategorii ruchu na przejście).        

3.   INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych: izolatka/pomieszczenie do udzielenia choremu pierwszej pomocy (powierzchnia użytkowa - 32,10 m2 ), 2 automaty z napojami, 6 toalet publicznych (łącznie 16 kabin i 2 pisuary).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 08:28 Super User