Charakterystyka Drogowego Przejścia Granicznego Terespol - Brześć.

 

1.     DANE OGÓLNE

1.1. Informacje wstępne

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: osobowy bez ograniczeń.

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: graniczna i celna.

1.2. Organizacja zarządzania przejściem.

1.2.1. Powierzchnia terenu w zasięgu terytorialnym przejścia: 10,10 ha (w tym odcinek drogi krajowej nr 2 - od szlabanu wyjazdowego do granicy państwa).

1.2.2. Stan własności gruntów: własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm - jednostki budżetowej powołanej zarządzeniem Nr 163 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2010 r.

1.2.3. Administracja przejścia: Zespół Drogowego i Kolejowego Przejścia Granicznego Terespolu, podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - Wydział Zamiejscowy w Koroszczynie (stan zatrudnienia - 24 osoby ).

1.2.4. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

- Placówka Straży Granicznej w Terespolu (Nadbużański Oddział Straży Granicznej),

- Oddział Celny Drogowy w Terespolu (Izba Celna Biała Podlaska, Urząd Celny Biała Podlaska).

2.     INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

2.1. Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

- Potokowa organizacja ruchu - kontrola graniczna i celna osób i pojazdów odbywa się na pasach odpraw (zestawienie ilości pasów w tabeli).

Kierunek

Samochody osobowe

Autobusy

   Wjazd do RP

8

  2*

   Wyjazd z RP

8

  2*

   Razem (20)

16

4

 

* drugi pas ruchu autobusów jest oznakowany podwójnie, tzn. oprócz autobusów można na nim dokonywać także odpraw samochodów osobowych, zarówno na kierunku wjazdowym, jak i wyjazdowym.

Ponadto, na płycie północnej (wjazdowej do RP) są dwa pasy , usytuowane przy osi przejścia.

- Łączna ilość stanowisk kontrolerskich w pawilonach kontroli paszportowo - celnej przy pasach odpraw - 80 (po 40 dla obu służb).

2.2. Obiekty kubaturowe (w nawiasach powierzchnie użytkowe):

- budynek główny służb - granicznej i celnej (1400,10m2);

- pawilony kontroli paszportowo - celnej przy pasach odpraw, oba kierunki ruchu - 34 szt. (łącznie 602,20 m2);

- pawilony przy pasach manewrowych - 2 szt.(łącznie 26,92 m2);

- budynki kontroli szczegółowej pojazdów - 2 szt.(łącznie   2 022,34 m2);

- budynek kontroli specjalnej –wiata przejazdowa (46,80 m2);

- pawilony na rogatkach: wjazdowej i wyjazdowej - 2 szt. (łącznie 27,80 m2);

- pawilony sanitarne - 3 szt. (łącznie 208,07 m2);

- wiaty przy budynku głównym - 2 szt. (łącznie 750,46 m2);

- wiata łącząca budynek główny z wiatą nad pasami odpraw na płycie wjazdowej (143,51 m2);

- wiaty nad pasami odpraw - 3 szt. (łącznie 11985,00 m2);

- wiaty przy budynkach kontroli szczegółowej samochodów i autobusów - 4 szt.(łącznie 1 476,80 m2);

- wiaty na rogatkach: wjazdowej i wyjazdowej - 2 szt.(łącznie 1065,00 m2).

2.3. Media.

Zasilanie elektroenergetyczne: własna stacja transformatorowa, zasilana dwiema niezależnymi liniami kablowymi średniego napięcia 15 kV oraz agregat prądotwórczy i UPS.

Sieć telefoniczna: łączność telefoniczna (wewnętrzna i zewnętrzna) zapewniona jest dla wszystkich służb i pozostałych użytkowników pomieszczeń na przejściu. Straż Graniczna posiada dodatkowo łączność radiową.

Sieci teletechniczne: CCTV, OCR, SBP, SKD, SMM, SSP, SSWiN, SWOC, WLAN.

Gospodarka wodno - ściekowa: przejście jest zaopatrywane w wodę z sieci wodociągu gminnego (nie planuje się budowy własnego ujęcia wody), a ścieki sanitarne są odprowadzane do gminnej oczyszczalni ścieków.

Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę: ogrzewanie i ciepła woda z własnej kotłowni olejowej, a w części obiektów elektryczne ogrzewanie i podgrzewanie wody.

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego:

- parkingi - 2 (łącznie 190 miejsc postojowych dla samochodów osobowych),

- stacjonarne monitory promieniowania typu bramkowego - 2 zestawy,

- zapory drogowe (szlabany) - 57 szt.,

- maszt antenowy.

2.5. Infrastruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: brak (służby graniczne nie zgłaszają potrzeb związanych z wprowadzeniem tej kategorii ruchu na przejście).

3. INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych: izolatka/pomieszczenie do udzielenia choremu pierwszej pomocy ( powierzchnia użytkowa - 8,73 m2 ), parking dla podróżnych (107 miejsc dla samochodów osobowych), kantor wymiany walut, 6 automatów z napojami, 3 toalety publiczne (łącznie 25 kabin i 10 pisuarów).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 08:28 Super User