Drogowe Przejśce Graniczne Dołhobyczów - Uhrynów.

 

1.     DANE OGÓLNE

1.1. Informacje wstępne

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: osobowy do 3,5 t (w tym autokary) i pieszy.

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: graniczna, celna.

1.2. Organizacja zarządzania przejściem.

1.2.1. Powierzchnia terenu w zasięgu terytorialnym przejścia: 13,233 ha.

1.2.2. Stan własności gruntów: własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm - jednostki budżetowej powołanej zarządzeniem Nr 163 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2010 r.

1.2.3. Administracja przejścia: Zespół Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie podległy Lubelskiemu Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie - Wydział Zamiejscowy w Zamościu (stan zatrudnienia  - 6 osób).

1.2.4. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

- Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie (Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie),

- Oddział Celny w Hrebennem, Miejsce Wyznaczone w Dołhobyczowie (Izba Celna Biała Podlaska, Urząd Celny Zamość),

2.     INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

2.1. Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

- Polska i ukraińska kontrola graniczna i celna osób i pojazdów wjeżdżających do Polski i wyjeżdzających z Polski odbywa się na terytorium RP. Potokowa organizacja ruchu - kontrola graniczna i celna osób i pojazdów odbywa się na pasach odpraw (zestawienie w tabeli).

Kierunek

Samochody osobowe

Autobusy

Samochody ciężarowe

 Wjazd do RP

6

2

-

Wyjazd z RP

6

2

-

- Łączna ilość stanowisk kontrolerskich w pawilonach kontroli paszportowo - celnej przy osobowych pasach odpraw - 48 (po 24 na wjazd i wyjazd: dla polskich służb - 12 stanowisk, dla ukraińskich służb - 12 stanowisk) oraz cztery zespołowe stanowiska w budynkach odpraw celnych pasażerów autobusów.

2.2. Obiekty kubaturowe (w nawiasach powierzchnie użytkowe):

- główny budynek administratora przejścia granicznego, służby polskie i ukraińskie - 4713,45 m2,

- jeden budynek kontroli szczegółowej pojazdów - 1327,37 m2,

- budynki kontroli pasażerów autobusów - 2 × 285,3 m2,

- pawilony kontroli paszportowo - celnej w strefach ruchu osobowego - 12 × 36,6 m2,

- pawilony kontroli wjazdu/wyjazdu pojazdów - 4 × 17,5 m2,

- pawilony wartownicze - 2 (19,1 m2 + 38,1 m2),

- toalety publiczne - 2 × 96,04 m2,

- jeden budynek psów służbowych -183,88 m2.

- wiaty nad stanowiskami kontroli paszportowo celnej: wjazd do Polski: 1 szt. (6 202,99 m² ); wyjazd z Polski:     1 szt. (6 202,99 m²); wiata nad budynkiem głównym 1 szt. (10 480,42 m²) oraz wiata nad budynkiem kontroli szczegółowej 1 szt. (5 293,35 m²)

2.3. Media.

Zasilanie elektroenergetyczne: własna stacja transformatorowa, zasilana linią kablową SN 15 kV oraz agregat prądotwórczy i UPS.

Sieć telefoniczna: Służba Celna – wydzielona sieć IP, Straż Graniczna własny system łączności.

Sieci teletechniczne: CCTV, OCR, SKD, SMM, SSP, SSWIN, WLAN.

Gospodarka wodno - ściekowa: wodociąg lokalny, kanalizacja lokalna z przepompownią.

Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę: własna kotłownia olejowa wspomagana przez układ solarny, pawilony odprawy granicznej – ogrzewanie przez CO, CWU podgrzewana elektrycznie.

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego:

- RTG stacjonarny do prześwietlania samochodów ciężarowych,

- stacjonarne monitory promieniowania typu bramkowego - 6 zestawy,

- zapory drogowe (szlabany) - 76 szt.,

2.5. Infrastruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: brak

3. INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych: izolatka/pomieszczenie do udzielenia choremu pierwszej pomocy (powierzchnia użytkowa - 37,80 m2) ,2 toalety publiczne (wjazd, wyjazd) o powierzchni zabudowy 125,84 m2 każda.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 08:17 Super User