Charakterystyka Drogowego Przejścia Granicznego Dorohusk - Jagodzin.

 

1.     DANE OGÓLNE

1.1. Informacje wstępne

1.1.1.  Dopuszczalny ruch: osobowy i towarowy bez ograniczeń.

1.1.2.  Godziny otwarcia: całodobowo.

1.1.3.  Zakres prowadzonej kontroli: graniczna, celna, weterynaryjna (tylko pasze pochodzenia roślinnego), fitosanitarna, sanitarna, kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.

1.2. Organizacja zarządzania przejściem.

1.2.1. Powierzchnia terenu w zasięgu terytorialnym przejścia: 14,91 ha.

1.2.2. Stan własności gruntów: własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm - jednostki budżetowej powołanej zarządzeniem Nr 163 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2010 r.

1.2.3. Administracja przejścia: Zespół Drogowego i Kolejowego Przejścia Granicznego w Dorohusku, podległy Wydziałowi Zamiejscowemu w Zamościu Lubelskiego Zarządowi Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie (stan zatrudnienia - 30 osób).

1.2.4. Podmioty odpowiedzialne za dokonywanie kontroli osób, towarów i pojazdów przekraczających granicę:

- Placówka Straży Granicznej w Dorohusku (Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie),

- Oddział Celny Drogowy w Dorohusku (Izba Celna Biała Podlaska, Urząd Celny w Lublinie),

- Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku,

- Graniczna Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dorohusku,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - Oddział Graniczny w Dorohusku,

- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Lublinie.

2.     INFRASTRUKTURA PRZEJŚCIA

2.1. Stanowiska odpraw, miejsca postojowe.

- Organizacja ruchu - kontrola graniczna i celna osób i pojazdów odbywa się na pasach odpraw (zestawienie w tabeli).

Kierunek

Samochody osobowe

Autobusy

Samochody ciężarowe

Wjazd do RP

5

1

8

Wyjazd z RP

5

1

5

Razem (25)

10

2

13

- łączna ilość stanowisk kontrolerskich w pawilonach kontroli paszportowo - celnej przy osobowych i towarowych pasach odpraw - 48, (20 dla funkcjonariuszy SG i 28 dla funkcjonariuszy SC) oraz jedno zespołowe stanowisko kontroli celnej w budynku odpraw pasażerów autobusów.

- Ilość stanowisk odpraw celnych towarów w innych pomieszczeniach (poza pasami odpraw) - 1 w wywozie.

- Ilość miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych oczekujących na odprawę towarów: 40 w przywozie i 79 w wywozie.

2.2. Obiekty kubaturowe (w nawiasach powierzchnie użytkowe):

- budynek główny (1 890 m2);

- budynek główny placówki straży granicznej (2 920 m2);

- budynek biurowy Służby Celnej (510 m2);

- pawilony kontroli paszportowo - celnej na pasach odpraw, oba kierunki ruchu - 22 szt. (łącznie 195,80 m2);

- budynek odpraw pasażerów autobusów na kierunku wjazdowym (180 m2);

- budynek służb: weterynaryjnej, fitosanitarnej, sanitarnej, kontroli jakości art. rolno - spożywczych (1 380 m2);

- budynek kontroli szczegółowej (850 m2) z dwoma zadaszonymi rampami do rozładunku towarów;                  

- budynki kontroli szczegółowej samochodów osobowych - 2 szt.(łącznie 67 m2);

- budynek kontroli obecności istot żywych w przestrzeniach zamkniętych (160 m2);

- budynek magazynowy Służby Celnej (510 m2);

- budynek gospodarczy i myjnia samochodów placówki straży granicznej (133 m2);

- budynek administratora i zaplecza technicznego przejścia (1 530 m2);

- budynki podmiotów komercyjnych - 2 szt. (łącznie 720 m2);

- pawilony na rogatkach: wjazdowej i wyjazdowej - 3 szt.(łącznie 27,20 m2);

- wiaty nad pasami odpraw - 2 szt. (łącznie 6 022 m2);

- budynek sanitarny na parkingu buforowym (79,96 m2).

2.3. Media.

Zasilanie elektroenergetyczne: dwie własne stacje transformatorowe zasilane liniami kablowymi SN 15 kV, wyposażone w agregaty prądotwórcze.

Sieć telefoniczna: telefonia IP oraz cyfrowa centrala telefoniczna.

Sieci teletechniczne: CCTV, SKD, SSWiN, SSP, TCS, OCR, WLAN.

Gospodarka wodno - ściekowa: zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego, odprowadzanie ścieków sanitarnych do gminnej oczyszczalni ścieków, dwa zbiorniki wód opadowych (osadnikowy i przelewowy).

Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę: ogrzewanie obiektów kubaturowych z własnych kotłowni olejowych (2), a w części elektryczne (m.in. pawilony kontroli paszportowo - celnej na pasach odpraw oraz pawilony na rogatkach). Ciepła woda dostarczana jest z kotłowni, a w części obiektów jest podgrzewana elektrycznie.

2.4. Inne elementy infrastruktury należące do przejścia granicznego:

- RTG stacjonarny do prześwietlania samochodów ciężarowych,

- stacjonarne monitory promieniowania typu bramkowego - 2 zestawy,

- zapory drogowe (szlabany) - 14 szt.,

- wagi - 4 dynamiczne i 2 statyczne,

- maszt antenowy.

2.5. Infrastruktura związana z obsługą małego ruchu granicznego: brak (służby graniczne nie zgłaszają potrzeb związanych z wprowadzeniem tej kategorii ruchu na przejście).

3. INFRASTRUKTURA USŁUGOWA

3.1. Obsługa podróżnych: izolatka/pomieszczenie do udzielenia choremu pierwszej   pomocy (40,65 m2), 6 agencji celnych, filia banku, 2 punkty innych usług (ubezpieczenia, mała poligrafia), 7 kantorów wymiany walut, 1 bar, 17 automatów z napojami i słodyczami, 5 toalet publicznych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 26 styczeń 2022 14:38 Super User